Informácie o postupe prihlásenia vozidla v rámci okresu

Pri zmene držiteľa (prepise) vozidla v okrese, musia byť prítomní obaja, teda pôvodný aj nový držiteľ, aj s dokladmi totožnosti a pristaviť vozidlo ku kontrole. Zmenu vlastníctva vykoná orgán Policajného zboru, kde je vozidlo evidované.

Informácie o postupe prihlásenia vozidla z iného okresu

Nový držiteľ vozidla je povinný si do 30 dní od dňa vykonania prevodu držby (odhlásenia z pôvodného držiteľa) prihlásiť vozidlo a umožniť porovnanie údajov uvádzaných v dokladoch vozidla s údajmi priamo na vozidle (toto porovnanie údajov je možné vykonať na ktoromkoľvek pracovisku evidencie vozidiel v rámci SR).

Ostatné úkony spojené s evidenciou vozidiel


NAŠI PARTNERI: